Energiatehokkuudella kustannussäätöjä ja ympäristönsuojelua

Energiankäyttö aiheuttaa valtaosan maapallon kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö vähentää energiankäytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta.


Yrityksissä energiankäytön määrä vaihtelee suuresti yrityskoon ja toimialan mukaan. Suurimpia energiankäyttökohteita yrityksissä ovat tuotantoprosessien lisäksi kiinteistöjen lämmitys ja ilmastointi sekä liikennepolttoaineet.


Energian tehokas käyttö yrityksissä on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Erilaisilla tehostamistoimenpiteillä yritykset voivat parantaa omaa energiahuoltoaan ja leikata tarpeettomia kustannuksia. Useissa yrityksissä on löydettävissä säästökohteita, joissa investointien takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta.


Energiankatselmukset ovat hyväksi koettuja menettelyjä käynnistää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen yrityksissä. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset, joiden henkilömäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 milj.€, tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Energiakatselmukset ovat myös pienemmillekin yrityksille hyödyllinen keino energiankäytön ja -kustannusten leikkaamiseen.


Energian tehokkaan käytön lähtökohta on kulutuksen ja kustannusten synnyn tunteminen.Näillä tiedoilla yritys pystyy panostamaan tärkeimpiin kulutuskohteisiin ja suurimpia kustannuksia aiheuttaviin kustannustekijöihin. Sähkönkulutuksen tuntimittaus on tuonut uuden mahdollisuuden analysoida yrityksen sähkön käyttöä, kun sähkönkulutus on saatavissa tuntitietoina pitkältä jaksolta. Erilaisia käyttötilanteita, kuormitusten aiheuttajia, lämmitys‐ ja jäähdytyskuormien kulutuksen merkitystä ym. voidaan tarkastella oleellisesti paremmin kuin aikaisemmin.


Yritysten energiakatselmuksiin ja niihin liittyvien energiatehokkuusinvestointeihin on mahdollista saada työ‐ ja elinkeinoministeriön energiatukea.


Yrityksissä on harvoin omaan energia-alan ammattilaista, mutta tietoa ja palveluja energiankäytön tehostamiseen on saatavilla usealta taholta. Lisää tietoa saa mm. energiayhtiöiltä sekä Motiva Oy:ltä.

Jorma Korhonen
toimitusjohtaja, energianeuvos
Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen jäsenenä


​​​​​​​Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalaisessa 26.6.2020.