Project Transform

Pohjois-Karjalan kauppakamarilla alkoi helmikuun alussa puoli vuotta kestävä Project Transform -hanke. Hankkeen tarkoituksena oli tukea pk-yrityksiä kansainvälistymisessä digitaalisuuden kehittämisen kautta. Selvitimme myös, kuinka kauppakamarin toimintoja voidaan tehostaa tähän tarkoitukseen.

Hankkeen alussa selvitettiin hyviä käytänteitä yritysten tukemiseen kansainvälistymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä muista maakunnista, Euroopasta, sekä muualta maailmalta.

Kansainvälistymisen kehittämistoimien on aina tapahduttava yhdessä digitalisaation kehittämisen kanssa. Yrityksille on kyettävä havainnollistamaan digitalisaation kehittämisestä saavutettavat hyödyt, kuten lisääntyneet tuotot sekä säästöt.

Teimme hankkeen aikana alueemme yrityksille digitaalisen kyselyn liittyen yrityksien tarpeisiin viennin kehittämiseen, EU-hankkeisiin osallistumiseen sekä digitalisaation kehittämiseen liittyen. Haastattelimme myös yrityksiä liittyen näihin aihealueisiin, jotta saimme tarkemman kuvan yrityksien tarpeista. Viennin osalta kyselyn ja haastattelun tärkein tehtävä oli selvittää, tarvitsevatko yritykset yhteystietoja uusille kv-markkinoille, millaisten toimijoiden yhteystietoja he tarvitsivat, mistä kohdemaista sekä kuinka kauppakamari voisi auttaa heitä.

Viennin kehittämiseen liittyen tärkein havainto oli yrityksien verkostoihin mukaan saamisen merkitys, sekä suoraan potentiaalisiin kumppaniyrityksiin yhteyshenkilöiden löytäminen. Digitalisaation kehittämisen osalta yritykset kertoivat suurimpien tarpeiden olevan digitaalisen näkyvyyden, verkkokauppojen, sekä tuotantoprosessien automatisaation kehittämisen. Digitalisaation kanssa yritykset toivoivat saavansa apua informaation ja neuvonnan kehittämisen, automaatioon ja tekoälyyn panostavien projektien sekä verkkokauppojen kehittämisen projektien kautta.

Haastattelimme myös yrityksiä kansainvälistymisessä, viennissä ja digitalisaatiossa auttavia organisaatioita alueeltamme. Pöytätutkimuksen teoriapohjan sekä yritysten, että sidosryhmien haastatteluiden kautta syntyi hankkeen lopputuotos, kuusi suositusta liittyen kansainvälistymisen- ja digitalisaation tukipalveluiden kehittämiseen. Suositusten tarkoituksena on vastata yrityksiltä esiin nousseisiin tarpeisiin ja tarjota ajatuksia kauppakamarille sekä kaikille sidosryhmille tukipalveluiden kehittämiseen ja kehittämisprojektien luomiseen. Suositukset painottuivat erityisesti yrityksien vientiin ja digitalisaatioon liittyviin tarpeisiin.

Suositukset tähtäsivät mm seuraaviin asioihin;
- kansainvälisiltä markkinoilta yrityksille yhteyshenkilöiden löytämiseen
- yrityksissä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistamiseen
- toimintamallin kehittämiseen isomman pk-yritysten määrän aktivoimiseksi EU-projekteihin
- yrityksiltä kansainvälistymisen ja digitalisaatiotarpeiden säännöllisempään tunnistamiseen kyselyiden ja tapaamisten kautta

Hanke oli AIKO-rahoitteinen.


Hankkeen yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Ninetta Chaniotou ninetta.chaniotou@kauppakamari.fi, puh. 050 4026921
Projektiavustaja Jouni Juurela jouni.juurela@kauppakamari.fi, puh. 040 014 9887

Hanke on AIKO-rahoitteinen.