Työelämäauditointi


Tarkoituksena edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta:

 • Uusi tapa tehdä oppilaitosten ulkoista auditointia
 • Uudenlainen tapa ajatella työelämän ja oppilaitoksen välistä arviointia
 • Yrityksillä aidosti mahdollisuus vaikuttaa oppilaitosten opetussisältöihin ja toimintaan


Vaikuttava tapa edistää alueen kilpailukykyä:

 • Tavoitteena pysyvä toimintamalli, joka vahvistaa toimijoiden vuorovaikutteista yhteistyötä


Kauppakamari neutraali ja luotettava auditoija:

 • Vahva alueen, liike-elämän ja oppilaitosten tuntemus
 • Laajat verkostot alueella ja valtakunnallisesti
 • Valiokuntien asiantuntemus käytettävissä
Kauppakamari on neutrali ja luotettava auditoija.


MIKSI TYÖELÄMÄAUDITOINTI?

 • Tukee Kansallista auditointia. Karvi.
 • Oppilaitosten ja kauppakamarin yhteistyön kehittäminen ja syventäminen.
 • Nykyiset työurat saavat uusia muotoja ja monipuolistuvat.
 • Työelämän vaihtuvat tarpeet edellyttävät joustavaa osaamista.
 • Työllistymiskykyä ja osaamista pitää ennakoiden rakentaa.
 • Digitalisoituvan työelämän jatkuva muutos luo tarpeet päivittää osaamista ja kehittää uusia yhteistyömuotoja oppilaitoksen ja elinkeinoelämän välille.
 • Uusien asioiden omaksumiseen ja oppimiseen tarvitaan joustavia tukirakenteita ja toimintamalleja, jotta päivittämisen tarve ei johtaisi työttömyyteen, syrjäytymiseen työmarkkinoilta tai synnyttäisi psyykkistä kuormitusta.
 • Työpaikan osaamisen summa muodostuu sen eri osaajien taitojen ja kyvykkyyksien kokonaisuuksista. Siksi yrityksen ja yrityksen työntekijöiden tulee tunnistaa jatkuvan oppimisen merkitys ja mahdollisuudet jokaisen omassa toiminnassaan. ​​​​​​​

TYÖELÄMÄAUDITOINTI OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMASTA

 • Luo/kehittää työelämäyhteistyömallin/-mallia.
 • Tukee Karvin tekemää oppilaitosten auditointia.
 • Mahdollistaa opetussisällön ennakoivan kehittämisen
 • Mahdollistaa koulutusvastuualueen prosessien kehittämisen.
 • Mahdollistaa organisaation kehittämisen.
 • On huomattu, että auditointi mahdollistaa yksilötasolla (lehtorit) kuulluksi ja nähdyksi tulemisen.
 • Kehittää tiimin/koulutusvastuualueen perehdytysohjelmaa.
 • Vahvistaa henkilöstön itseluottamusta.

TYÖELÄMÄAUDITOINNIN TAVOITTEET

 • Työelämäyhteistyön tiivistäminen ja syventäminen aktiivisemmalla tavalla.
 • Yhteistyön mallintaminen ja prosessin luominen/kehittäminen.
 • Maakunnan yritysten työantajakuvan parantaminen.
 • Mikro- ja pienyritysten rekrytointivalmiuksien lisääminen.
 • Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden tehostaminen.
 • Ammattilaisten pysyttäminen maakunnassa.
 • Työelämän ennakoinnin kehittäminen koko oppilaitoksen henkilöstölle.
 • Oppilaitoksen ennakointivalmiuksien ajan tasalla pitäminen suhteessa työelämään.
 • Opetuksen sisällön kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita.

KARELIA AMK PALAUTE

 • Työelämäauditointi oli opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Oli etuoikeus, että saimme olla ensimmäisenä ammattikorkeakouluna tässä mukana. Pohjois-Karjalassa on paljon hienoja yrityksiä. Karelian henkilöstöllä ja monilla opiskelijoillakin on paljon työelämäkokemusta ja yhteyksiä. Auditoinnit toivat esille hyviä käytäntöjä, mutta myös kehittämiskohteita. Meidän tulee vahvistaa entisestään arkipäivän yhteistyötä ja yhteydenpitoa työelämän kanssa.

-Pekka Auvinen, Karelia amk vararehtori

 • Työelämäauditointi oli laaja-alainen läpileikkaus Karelian työelämäyhteistyöstä. Auditoinnin aikana muodostui selvä kuva työelämäyhteistyöstä koulutusalakohtaisesti ja koko Karelian tasolla. Toisaalta auditointi herätti uusia ajatuksia yhteistyön syventämisestä, mutta myös kehittämisen kohteet tulivat selvästi esille. Yritysten aktiivisuus ja sitoutuneisuus auditointiin oli yllättävän vahvaa.”

- Harri Mikkonen, Karelia amk palvelupäällikkö
​​​​​​​


AUDITOIJAN PALAUTE

 • Oppilaitoksen / koulutusohjelman työelämäauditointi on hyvä työkalu hieman laajemmassa ja monialaisessa ryhmässä käytävän vuoropuhelun kautta kehittää oppilaitoksen / koulutusohjelman ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Ennalta valmisteltu juuri työelämäyhteistyöhön keskittyvä kysymyspatteristo toimii hyvin onnistumisien löytämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja luo toteutettavan seurannan avulla jatkuvuutta työelämäyhteistyön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
 • Laaja-alaisten verkostojensa kautta paikallinen Kauppakamari on erinomainen taho toteuttamaan työelämäauditointeja paikallisille oppilaitoksille ja koulutusohjelmille. Paikallisilta Kauppakamareilta löytyy aktiivisten yritysjäsentensä lisäksi myös muita elinkeinoelämän toimijoita verkostoistaan joten he voivat koota monialaisen ja kullekin koulutusohjelmalle merkityksellisen auditointiryhmän suorittamaan arviointia. Kaikkien tahojen sitoutumisella työelämäauditointeihin niihin saadaan myös jatkuvuutta ja muutosvaikuttavuutta.​​​​​​​

- Jukka-Pekka Kivioja, aluepäällikkö Pohjois-Suomi Teknologiateollisuus ry


AUDITOINTITODISTUS

Pohjois-Karjalan kauppakamari on antanut 1.6.2023 todistuksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä RIVERIA:lle ja Karelia-ammattikorkeakoululle.

Todistus varmentaa, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä RIVERIA ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat olleet kehittämässä työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä työelämäauditointien avulla.


Lisätietoja:

Liisa Porento
Kehittämispäällikkö
liisa.porento@kauppakamari.fi
050 374 5641

Kuvassa Riverian rehtori Esa Karvinen, Karelia AMK:n rehtori Petri Raivo ja Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.