Tietosuojaseloste ​​​​​​​


Rekisterinpitäjä:
Pohjois-Karjalan kauppakamari (myöh. kauppakamari)
Y-tunnus: 0279033-3
Torikatu 21 C, 2. krs
80100 Joensuu
Sähköposti. pohjois-karjala@kauppakamari.fi

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
Koulutus- ja palvelupäällikkö Tuovinen Mari
Puh: 050 516 5208
Sähköposti: mari.tuovinen@kauppakamari.fi

Rekisterin nimi:
Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsen-/ sidosryhmä- ja suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Kauppakamarilaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, tutkimustoiminta ml. hankeraportointi ja palveluiden sekä julkaisujen markkinointi. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija- ja luottamustoiminnan hoitamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen sekä kyselyjen, tilastojen ja tutkimusten suorittaminen.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kauppakamarilakiin tai oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Yrityksen perustiedot (nimi, yhteystiedot, toimiala, y-tunnus, perustamisvuosi, laskutustiedot), jäsenyyden tiedot (liittymis-/eroamisvuosi, työntekijä-/asukasmäärä).
Henkilön perustiedot (nimi, asema, yhteystiedot, luottamustoimet, ansiomerkit, osallistuminen kauppakamarin koulutuksiin, tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoja julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus:
Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamista ja tutkimustoimintaa varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli sitä ei ole rekisteröidyltä erikseen kysytty. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme jakaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille, kuten Keskuskauppakamarille (ja sen yhteydessä toimivalle Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:lle).

Rekisterin suojaus:
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Kauppakamari säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa. Paperiaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterin palvelimet sijaitsevat turvallisissa, tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa ja niitä seurataan ympäri vuorokauden. Palvelimet päivitetään säännöllisesti uusimpien tietoturvapäivitysten avulla. Kauppakamarin työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamarilta vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kauppakamari oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamari poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että:

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti


Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Jos henkilö haluaa lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä edellä mainittuihin rekisteriasioista vastaaviin henkilöihin.