Kauppakamarin suuri veroselvitysPohjois-Karjalaan rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli noin 821 mil­joonaa euroa

Lähes 8 000 Pohjois-Karjalaan rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Pohjoiskarjalaisten yritysten lu­kumäärä on kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Maakunnassa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2019 noin 66 000. Maakunnan työllis­ten määrä on vaihdellut vuosien 2015–2019 aikana 64 000–68 000 työllisen välillä. Vuon­na 2019 työllisten määrä laski vuoteen 2018 verrattuna.

Pohjois-Karjalaan rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli noin 821 mil­joonaa euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyk­sistä ja eläkevakuutusmaksuista. Maakunta­kohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Pohjoiskarjalaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut vuosittain 2015–2019. Tili­tetyn arvonlisäveron määrä nousi vuonna 2019. Sen sijaan palkoista pidätetyt ennakkoverot laskivat vuonna 2019 työllisten määrän notkahduksen myötä.

”Pohjois-Karjalan kauppakamarin alueen yritysten kokonaisverojalanjälki kasvoi 748 miljoonasta eurosta 821 miljoonaan euroon (9,8 %) vuodesta 2017 verrattuna 2019. Voimakkainta nousu oli arvonlisäverotilityksessä, joka kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2019 liki 50 miljoonaa (49,5 milj.)”, toteaa Matti Vuojärvi Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Suuri veroselvitys löytyy täältä

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.


Lisätiedot:
Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, p. 050 017 0600, matti.vuojarvi@kauppakamari.fi